مسافرت در زمستانی با چالش های مختلفی همراه است. هوا سرد و گاها غیر قابل پیش بینی است. پروازها ممکن است به